like_rose - 2008-03-06 17:11:42

Prawo w ujęciu przedmiotowym to zbiór ogólnych, uporządkowanych norm (zasad) zachowanie uznanych lub preferowanych przez społeczeństwo (państwo), zagrożonych różnymi sankcjami (rygorami) w razie ich naruszenia.
W ujęciu podmiotowym prawo to zbiór uprawnień przyznawanych jednostce przez obowiązujące akty normatywne (np. konstytucję), służących zabezpieczeniu jej interesów i dających tej jednostce pewną swobodę działania.
Norma prawna to reguła postępowania, która bezpośrednio nakazuje (dozwala lub zakazuje) określonym adresatom, by w danej sytuacji zachowywali się w wyznaczony sposób.
Norma prawna określa: adresata(któremu wyznacza się obowiązek pewnego zachowania) okoliczności(w jakich ma być spełniony ten obowiązek) wzór zachowania(w postaci nakazu lub zakazu)
Funkcje i zadania prawa: Funkcja regulacji życia społecznego(utrwalenie ładu społecznego), Funkcja wychowawcza (kształtowanie pozytywnych zachowań), Funkcja dystrybucyjna (rozdział dóbr społecznych), Funkcja represyjna (wymierzanie kar za przestępstwa), Funkcja kulturotwórcza (utrzymanie ciągłości historycznej narodu i państwa)
Prawo naturalne: rozumiane jest jako zbiór norm, które obowiązują całe społeczeństwo i władzę państwową bez względu na to, czy są one przez tę władzę ustanowione i uznawane. Prawo przyrodzone człowiekowi, wypływające z jego ludzkiej natury...
Gałęzie i dziedziny prawa:
a)wewnętrzne
Prawo konstytucyjne (przepisy dotyczące politycznej i społeczno-gospodarczej organizacji państwa)
Prawo administracyjne (normy regulujące działalność administracji państwowej)
Prawo cywilne (przepisy regulujące stosunki osobowe i majątkowe jednostki)
Prawo rodzinne i opiekuńcze (przepisy normujące stosunki majątkowe i niemajątkowe rodziny)
Prawo karne (przepisy zawierające zakazy lub nakazy, których naruszenie lub niespełnienie zagrożone jest karą)
Prawo finansowe (normy regulujące tworzenie i wydawanie publicznych finansów)
Prawo pracy (przepisy dotyczące umowy o pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy)
Prawo międzynarodowe prywatne (normy wskazujące, który system prawny (własny lub obcy) ma być stosowany w danej sprawie)
b)międzynarodowe
Prawo międzynarodowe publiczne (normy regulujące stosunki międzynarodowe)
Prawo europejskie (porządek prawny obowiązujący w państwach członkowskich Unii Europejskiej)
Prawo kanoniczne )przepisy obowiązujące członków Kościoła lub grupy wyznaniowej)
Prawo zwyczajowe (niepisane normy prawne uznane za obowiązujące)
Konstytucja: przepisy o ustroju państwa, władz naczelnych, prawach i obowiązkach obywateli
Uchwała: akt uchwalony przez parlament
Vacatio legis- okres miedzy datą ogłoszenia aktu normatywnego a dniem jego wejścia w życie
Treść konstytucji ustaw i aktow prawnych o mocy ustawy, umów międzynarodowych oraz rozporządzeń są publikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, Monitorze Polskim
Jurysdykcja-(łac. władza sądownicza) uprawnienie organu państwa do rozstrzygania spornych spraw
Państwo praworządne- takie, które ma stabilne normy prawa wyznaczające stosunki między państwem a obywatelem
Prawo karne: zadaniem jest zaspokajanie społecznego poczucia sprawiedliwości, podział przestępstw: ze względu na wyskokość kary (zbrodnie, występki); sposób ścigania przestępstwa (ścigane z urzędu, na wniosek osoby pokrzywdzonej); za wzg. na rodzaj skargi (publicznoskargowe, prywatnoskargowe)
Prawo cywilne: reguluje stosunki majątkowe miedzy osobami fizycznymi i prawnymi oraz stosunki osobowe między obywatelami; regulacje cywilnoprawne (kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego) oparte na zasadach: uznania i ochrony osobowości każdego człowieka w równej mierze, całkowitej i równej ochrony mienia, zakazu nadużywania praw podmiotowych, swobody umów, ochrony zaufania.
Prawo zobowiązań: reguluje zasady dotyczące wymiany dóbr i usług
Prawa człowieka są: przyrodzone (nabywane przez urodzenie się, niektóre przed urodzeniem) powszechne (przysługują każdej osobie) niezbywalne (nie można się ich zrzec) nienaruszalne (nie można kogoś pozbawić tych praw)
Podział Praw Człowieka: 1.generacja- prawo do życia wolności i własności 2.gener.- prawa społeczne gospodarcze kulturowe (np. prawo do pracy i wynagrodzenia, nauki) 3.gener.- prawa kolektywne, czyli przysługujące zbiorowościom społecznym, narodom (np. prawo do pokoju, demokracji)
Geneza Praw Człowieka: 1. dekalog 2.Deklaracja Niepodległości USA 4 lipca 1776r. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatele 26 sierpnia 1789
Podstawowe Prawa Człowieka: a)obywatelskie i polityczne (do życia, wolność od tortur, wolność od niewoli, poddaństwa oraz pracy przymusowej lub obowiązkowej, do wolności i bezpieczeństwa osobistego, do słusznego procesu, do prywatności, wolności myśli, sumienia, religii i przekonań, wolność zrzeszania się, do własności)  b)gospodarcze, socjalne i kulturalne (prawo do pracy, rodziny, godnego poziomu życia, do zdrowia, nauki, kulturalne)

like_rose - 2008-03-06 17:13:03

Troche dużo tego, ale niestety to nie wszystko... reszta pozniej :)

like_rose - 2008-03-06 17:30:00

Podst. Dokumenty ochrony Praw Człow.: a)powszechna deklaracja praw człowieka wydana 10 grud 1948r. Przez Zgromadzenie Ogólne ONZ b)międzynarodowe pakty praw człowieka z 1966r. składają się z: Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych i Protokołu Fakultatywnego c) Konwencja o Prawach dziecka z ‘89r.
System ochrony PCz. Związany z ONZ: Rada Gospodarczo- Społeczna, Komitet Praw Człowieka, Komitet do Spraw Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych, wysoki Komisarz do Praw Człowieka

like_rose - 2008-03-06 17:35:38

System regionalny ochrony Praw Czlowieka w Europie: a)rada Europy (Europ. Konwencja praw Człowieka 4 listopad 1950) –Europ Komisja Praw Człowieka –Trybunał Praw Człowieka b)UE –Parlament Europejski –Mediator Rzecznik Praw Obywatelskich Unii

Duży Miś - 2008-03-06 19:45:14

Dziękuję serdecznie !

like_rose - 2008-03-06 20:29:56

prosze... :) Ale to nie wszystko bo dalej to juz mi sie nie chcialo pisac :/

mafiozo oczko szukam chłopaka do popisania 19 lat www.hb.pun.pl cmd pokaz pulpit jak zrobić różdżkę czarodzieja